Beyoutiful by Lynn

Algemene voorwaarden & Privacy Statement

Beyoutiful By Lynn respecteert jouw privacy

Beyoutiful By Lynn respecteert de privacy van al haar klanten en websitegebruikers en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je tijdens het reserveren van een behandeling op de website (www.beyoutifulbylynn.nl) geeft, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens alleen om je afspraak en behandeling zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Voor marketingdoeleinden gebruiken we je gegevens alleen met jouw toestemming. Voor vragen mag je altijd contact opnemen met info@beyoutifulbylynn.nl.
__________________________

Beyoutiful By Lynn zal zoveel als redelijkswijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling(en).
__________________________

Afspraken

Het beleid van Beyoutiful By Lynn m.b.t. 'No show'. Tot 24 uur is annuleren kosteloos. Vanaf 12 tot 24 uur voor je afspraak wordt er 50% van het totale bedrag in rekening gebracht. Vanaf 12 uur of korter voor je aanvang van de afspraak moeten we helaas het volledige bedrag in rekening brengen. Indien je meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Beyoutiful By Lynn de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken betaling berekenen. Beyoutiful By Lynn moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, evenwel 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht (datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt). Bij meerdere malen te laat komen zonder enige vorm van communicatie of 'No Show's' staat Beyoutiful By Lynn vrij een nieuwe afspraak te weigeren.

Betalingen

Beyoutiful By Lynn vermeldt alle prijzen van de behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw (21%). Bij prijswijzigingen vermeldt Beyoutiful By Lynn 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website/social media. Wat aanbiedingen betreft zijn deze geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling(en) en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Uitsluitend na overleg is het mogelijk om voor de behandeling het verschuldigde bedrag over te boeken op het bankrekeningnummer van Beyoutiful By Lynn.

Geheimhouding

Beyoutiful By Lynn is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Aansprakelijkheid

Beyoutiful By Lynn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beyoutiful By Lynn is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beyoutiful By Lynn is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon. Beyoutiful By Lynn heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beyoutiful By Lynn meldt diefstal altijd bij de politie.

Garantie

Een cadeaubon van Beyoutiful By Lynn is één jaar geldig na aankoopdatum en niet inwisselbaar voor geld. Bij het beëindigen van alle werkzaamheden binnen de salon zoals bij een faillissement zijn de niet ingeleverde cadeaubonnen niet inwisselbaar voor geld.

Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, evenwel binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beyoutiful By Lynn. Beyoutiful By Lynn moet de klager binnen vijf werkdagen voldoende antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Beyoutiful By Lynn de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.

Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beyoutiful By Lynn het recht de klant toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.